Polityka Prywatności

Ogólna klauzula informacyjna dla uczestników Festiwalu „Festiwal Sztuk Zjednoczonych Zamek Domanice” 

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Rodziny Musiałowskich Na Rzecz Kultury i Sztuki
z siedzibą w Domanicach, nr 25A, 55-081 Mietków, wpisana do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001045549, NIP: 8961627112 („Fundacja”). 

 1. Dane kontaktowe Fundacji

Z Fundacją można się skontaktować:

 1. pod adresem e-mail: mff@domanicecastle.eu
 2. pisemnie, przesyłając korespondencję na adres: Domanice 25A, 55-081 Mietków.

Fundacja nie ma obowiązku wyznaczania inspektora ochrony danych osobowych. 

 1. Cele i podstawy przetwarzania
  W zależności od sytuacji, w związku z organizacją Festiwalu „Festiwal Sztuk Zjednoczonych Zamek Domanice” („Festiwal”)  Fundacja może przetwarzać Twoje dane osobowe w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:
  • w celu prowadzenia monitoringu wizyjnego i zapewnienia ochrony w trakcie Festiwalu – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Fundacji (art. 6 ust.1 lit. f RODO), którym jest zapewnienie ochrony mienia i zapewnienie bezpieczeństwa uczestników Festiwalu;
  • w celu odpowiedzi na reklamacje i pytania zgłaszane do Fundacji w związku z przebiegiem Festiwalu – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Fundacji (art. 6 ust.1 lit. f RODO), którym jest kontakt z uczestnikami Festiwalu, obsługa zapytań, reklamacji, itp.;
  • w celu umożliwienia Ci udziału w organizowanych przez Fundację warsztatach – na podstawie wypełnionego przez Ciebie zgłoszenia udziału w warsztatach (jeżeli warsztaty będą organizowane przez Fundację) (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, związanymi z przetwarzaniem Twoich danych osobowych – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Fundacji (art. 6 ust.1 lit. f RODO), którym jest możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;
  • w celu wypełnienia ciążących na Fundacji obowiązków prawnych (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO), np. udostępniając lub ujawniając uprawnionym organom administracji publicznej lub służbom (Policja, prokuratura) w niezbędnym zakresie dokumentację (w tym zawierającą dane osobowe), m.in. w celu umożliwienia tym organom zbadania spełnienia przez Fundację powszechnie obowiązujących przepisów;
  • w celu wykorzystania Twojego wizerunku w ramach materiałów marketingowych lub promocyjnych – na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), jeżeli jest wymagana albo z uwagi na realizację prawnie uzasadnionego interesu Fundacji (art. 6 ust.1 lit. f RODO), jakim jest utrwalanie przebiegu Festiwalu w celach marketingowych lub promocyjnych.
 2. Kategorie odbiorców danych
  Twoje dane osobowe mogą być udostępnione następującym kategoriom podmiotów:
  • podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa (sądom, organom państwowym itp.);
  • podwykonawcom i innym podmiotom świadczącym usługi na rzecz Fundacji, w szczególności podwykonawcom zaangażowanym w organizację Festiwalu, podmiotom świadczącym usługi w zakresie monitoringu i ochrony podmiotom świadczącym usługi księgowe, prawne i windykacyjne;

W każdym wypadku udostępnianie Twoich danych osobowych ww. odbiorcom będzie odbywać się tylko, gdy będzie to niezbędne oraz na podstawie stosownego upoważnienia, umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych albo na mocy obowiązujących przepisów, a także z zachowaniem wymogów poufności i bezpieczeństwa.

 1. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Fundacja nie będzie przekazywała Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowej.

 1. Okres przechowywania danych 
  Twoje dane osobowe Fundacja będzie przechowywać:
  • w celu prowadzenia monitoringu wizyjnego – do zakończenia nagrania / przez okres nieprzekraczający 1 miesiąca od dnia nagrania, za wyjątkiem sytuacji, w których nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Fundacja powzięła wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, gdzie termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania;
  • w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Fundacji:
   1. do momentu wygaśnięcia lub przedawnienia roszczeń – gdy dane będą przetwarzane w celu ustalania, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;
   2. do momentu zakończenia załatwiania spraw, z którymi związana jest dana korespondencja;
   3. do momentu, gdy przechowywanie danych nie będzie już niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Fundacji;
  • w celu wypełnienia ciążących na Fundacji obowiązków prawnych – do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa.
 2. Twoje prawa

Gdy Fundacja przetwarza Twoje dane, przysługują Ci – na warunkach szczegółowo określonych w RODO – następujące prawa:

 1. do uzyskania dostępu do Twoich danych oraz otrzymywania ich kopii;
 2. do żądania niezwłocznego sprostowania (poprawienia) Twoich danych;
 3. do żądania usunięcia Twoich danych (chyba że Fundacja ma podstawy prawne do dalszego ich przetwarzania); 
 4. do ograniczenia przetwarzania Twoich danych, m.in. w razie kwestionowania prawidłowości tych danych – na okres pozwalający Fundacji sprawdzić prawidłowość tych danych;
 5. do przenoszenia danych – prawo do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych dostarczonych Fundacji na podstawie Twojej zgody lub na podstawie umowy, ale tylko gdy dane te są przetwarzane przez Fundację w sposób zautomatyzowany (nie dotyczy to zbiorów papierowych); prawo to może być wykonane poprzez zlecenie przesłania tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi;
 6. do wniesienia skargi do organu nadzorczego – do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – jeżeli będziesz uważać, że dane są przetwarzane niezgodnie z prawem.

W celu wykonania swoich praw możesz skontaktować się ze Spółką w jeden ze sposobów podanych pkt. II.

 1. Prawo do sprzeciwu

Możesz w każdym czasie wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania przez Fundację Twoich danych osobowych w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), kontaktując się ze Spółką w jeden ze sposobów podanych w pkt. II. Fundacja nie będzie wtedy już mogła przetwarzać Twoich danych osobowych, chyba że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 1. Informacja o dobrowolności podania danych

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do prowadzenia zapewnienia prawidłowego przebiegu Festiwalu oraz obsługi zapytań i roszczeń związanych z Festiwalem.

Przewiń na górę