Regulamin

REGULAMIN FESTIWALU „FESTIWAL SZTUK ZJEDNOCZONYCH ZAMEK DOMANICE” 2023

 1. INFORMACJE OGÓLNE
  1. Regulamin ma zastosowanie do wszystkich Uczestników Festiwalu.
  2. Celem Regulaminu jest ustalenie zasad uczestnictwa w Festiwalu, w szczególności określenie zasad zachowania się Uczestników w trakcie Festiwalu, wskazanie praw i obowiązków Uczestników oraz określenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w trakcie Festiwalu. 
  3. Festiwal nie ma charakteru imprezy masowej w rozumieniu ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 616).
 2. DEFINICJE
  Pojęcia użyte w Regulaminie mają następujące znaczenie:
Biletbilet na okaziciela, uprawniający do wejścia na Teren Festiwalu oraz do przebywania i korzystania z wszystkich atrakcji udostępnionych przez Organizatora na Terenie Festiwalu. Bilet może mieć formę Biletu jednodniowego albo Biletu trzydniowego, a w ramach każdej z tych kategorii: Biletu standardowego albo Biletu na Pole Namiotowe;
Cennikcennik Biletów dostępny tutaj;
Festiwalfestiwal „Festiwal Sztuk Zjednoczonych Zamek Domanice”, zorganizowany przez Organizatora, który odbędzie się w dniach 25 – 27.08.2023 r. na Terenie Festiwalu;
Konsumentosoba fizyczna, która kupując Bilet, dokonuje z Organizatorem czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
OperatorGoing sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (nr KRS: 0000588000), za pośrednictwem której następuje sprzedaż Biletów, zgodnie z obowiązującym regulaminem Organizatora;
OrganizatorFundacja Rodziny Musiałowskich Na Rzecz Kultury i Sztuki z siedzibą w Domanicach, nr 25A, 55-081 Mietków, wpisana do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001045549, NIP: 8961627112; dane do kontaktu: mff@domanicecastle.eu
Pole Namiotowepole namiotowe, z którego mogą korzystać Uczestnicy posiadający Bilet na Pole Namiotowe;
Regulaminniniejszy regulamin;
Siła Wyższanadzwyczajne zdarzenie o charakterze zewnętrznym, powstałe po wejściu w życie Regulaminu, które uniemożliwia w całości lub w części organizację Festiwalu, w tym w szczególności: wojna, rewolucja, pożar, powódź, gwałtowne zjawiska pogodowe (burza, intensywne opady deszczu, itp.), epidemia, strajk powszechny, urzędowe decyzje władz lub zakłócenia transportu spowodowane atakami terrorystycznymi. Za stan Siły Wyższej uważa się również epidemię/pandemię wirusa SARS-CoV-2, zdarzenia będące jej następstwem (stany nadzwyczajne ogłaszane przez władze państwowe, stany zagrożenia epidemicznego, stany epidemii itp., szczególne nakazy, zakazy, ograniczenia), a także kolejne epidemie/pandemie wirusa SARS-CoV-2 lub wirusów podobnych oraz ich ww. następstwa, o ile ma to wpływ na organizację Festiwalu;
Teren Festiwaluteren zespołu pałacowego w Domanicach oraz wyznaczone przez Organizatora miejsca w pobliżu zespołu pałacowego w Domanicach, na którym odbędzie się Festiwal, obejmujące w szczególności zewnętrzną część zespołu pałacowego w Domanicach, w tym w szczególności wyznaczoną przez Organizatora część parku wokół pałacu, Pole Namiotowe oraz w ograniczonym zakresie wnętrze pałacu i innych budynków;
Uczestnikosoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która ukończyła 18 lat, która: (i) dokonała zakupu Biletu; lub (ii) przebywa na Terenie Festiwalu na podstawie Biletu; w tym Konsument.
 1. ZAKUP BILETU
  1. Zakup Biletów następuje za pośrednictwem Operatora. 
  2. Warunkiem zakupu Biletu jest zapłata za Bilet poprzez płatność online w terminie wskazanym podczas dokonywania zakupu. Szczegółowe informacje o warunkach płatności i przelewów internetowych znajdują się w regulaminie Operatora lub banku realizującego przelew.
  3. Cena Biletu podana w Cenniku wyrażona jest w złotych polskich (PLN) i zawiera podatek VAT.
  4. Jedna osoba może kupić maksymalnie 10 Biletów. 
  5. Odsprzedaż Biletów bez zgody Organizatora w jakiejkolwiek formie jest zabroniona i zagrożona odpowiedzialnością karną.
  6. W przypadku braku możliwości uczestnictwa w Festiwalu z przyczyn niezależnych od Organizatora, Uczestnikowi nie przysługuje prawo zwrotu ceny Biletu (art. 38 pkt 12 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2020 poz. 287)). W przypadku odwołania Festiwalu, zmiany miejsca lub daty Festiwalu, Uczestnik ma prawo do zwrotu albo wymiany Biletu, na zasadach określonych w regulaminie Operatora.
 2. ZASADY WSTĘPU I UCZESNICTWA W FESTIWALU
  1. Wstęp na Teren Festiwalu odbywa się na podstawie Biletu. Bilet powinien zostać okazany przy pierwszym wejściu na Teren Festiwalu. W momencie wstępu na Teren Festiwalu Uczestnik otrzyma odpowiedni identyfikator (opaskę), zależnie od posiadanego rodzaju Biletu. Organizator może udostępnić opaski z możliwością płatności zbliżeniowej.
  2. Organizator może odmówić wstępu na Teren Festiwalu albo wyprosić z Terenu Festiwalu osoby, które:,
   • nie posiadają Biletu lub posiadają bilet zakupiony w innym trybie niż wskazany w pkt 3.1 Regulaminu;
   • nie posiadają dokumentu tożsamości; 
   • nie mają ukończonych 18 lat;
   • znajdują się w stanie nietrzeźwości, pod wpływem środków odurzających lub innych podobnie działających substancji;
   • posiadają broń lub inne niebezpieczne przedmioty (np. szklane butelki, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, noże, inne ostre przedmioty, środki trujące, lasery) i odmawiają ich pozostawienia w miejscu wejścia na Teren Festiwalu;
   • posiadają napoje alkoholowe, środki odurzające lub inne podobnie działające substancje i odmawiają ich pozostawienia w miejscu wejścia na Teren Festiwalu (nie dotyczy napojów alkoholowych kupionych na Terenie Festiwalu);
   • zachowują się agresywnie, dokonują niszczenia mienia Organizatora, innych Uczestników lub innego mienia znajdującego się na Terenie Festiwalu lub w inny sposób stwarzają niebezpieczeństwo dla przebiegu Festiwalu;
   • wprowadziły lub chcą wprowadzić na Teren Festiwalu zwierzęta, za wyjątkiem psów przewodników;
   • w ocenie Organizatora mogą w inny sposób zakłócać przebieg Festiwalu. 
  3. Osobom, którym odmówiono wstępu na Teren Festiwalu z powodu okoliczności wskazanych w pkt 4.2, nie przysługuje prawo zwrotu ceny Biletu. Osoby takie mogą wejść na Teren Festiwalu po ustaniu okoliczności wskazanych w pkt 4.2 powyżej, za wyjątkiem przypadku, o którym mowa w pkt 4.2 lit. g).
  4. Uczestnik przebywający na Terenie Festiwalu zobowiązany jest do zachowywania się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych Uczestników oraz pozostałych osób przebywających na Terenie Festiwalu (przedstawicielom Organizatora, obsłudze Festiwalu, artystom uczestniczącym w Festiwalu, itp.) oraz niezakłócający przebiegu Festiwalu.
  5. Uczestnik może palić wyroby tytoniowe lub e-papierosy wyłącznie w wyznaczonych do tego strefach.
  6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia lub szkody powstałe poza Terenem Festiwalu.
  7. Uczestnik powinien niezwłocznie zawiadomić Organizatora lub działające w jego imieniu służby porządkowe o stwierdzeniu jakiejkolwiek sytuacji zagrożenia dla osób lub mienia znajdujących się na Terenie Festiwalu. 
  8. Uczestnik zobowiązany jest do stosowania się do wszelkich poleceń wydawanych przez Organizatora lub służby porządkowe obecne na Terenie Festiwalu. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że Organizator lub działające w jego imieniu służby porządkowe mogą:
   • wydawać polecenia porządkowe w związku z sytuacją zagrażającą życiu lub zdrowiu Uczestników (np. polecenie opuszczenia Terenu Festiwalu w związku ze stwierdzonym zagrożeniem);
   • wydawać polecenia porządkowe Uczestnikom, którzy zachowują się niezgodnie z Regulaminem;
   • stosować inne środki bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującym prawem;
   • legitymować Uczestników w celu potwierdzenia ich tożsamości. 
 1. PRZEBIEG FESTIWALU 
  1. Program Festiwalu jest dostępny tutaj
  2. Program Festiwalu ma charakter ramowy. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu Festiwalu. Uczestnicy zostaną poinformowani o zmianie programu w miejscu publikacji programu. Osoby, które dokonały zakupu Biletu dla innych Uczestników, zobowiązują się niezwłocznie poinformować pozostałych Uczestników o zmianach w programie Festiwalu. 
  3. Ze względu na natężenie dźwięków lub stosowane silne oświetlenie przebywanie na Terenie Festiwalu może być niebezpieczne m. in. dla: kobiet w ciąży, osób z chorobami serca, osób z wysokim ciśnieniem krwi, osób starszych, osób niepełnosprawnych, osób cierpiących na epilepsję lub osób z innymi schorzeniami. Rekomendowane jest potwierdzenie przez takie osoby możliwości udziału w Festiwalu z lekarzem. Uczestnicy przyjmują powyższe do wiadomości i uczestniczą w Festiwalu na własne ryzyko.
  4. W celu przeciwdziałania negatywnym skutkom przebywania w pobliżu dźwięków o wysokim natężeniu zalecane jest, w szczególności przez osoby wymienione w pkt 5.3 powyżej, noszenie słuchawek wygłuszających dźwięk lub innych przedmiotów o podobnym zastosowaniu.
  5. Festiwal będzie odbywał się na wolnym powietrzu (w zewnętrznej części zespołu pałacowego w Domanicach), z zastrzeżeniem, że część atrakcji udostępnionych Uczestnikom może odbywać się wewnątrz budynków (w szczególności: w klubie wewnątrz zespołu pałacowego, w galerii udostępnionej na Terenie Festiwalu). Organizator nie ma obowiązku zapewnienia żadnych udogodnień w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych. 
  6. Uczestnik nie jest upoważniony do wstępu do innych części zespołu pałacowego w Domanicach niż strefy udostępnione przez Organizatora w ramach Terenu Festiwalu. Organizator może ograniczyć ilość osób przebywających jednocześnie w poszczególnych strefach. 
  7. Organizator zapewni na Terenie Festiwalu odpowiedni poziom bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz zaplecze medyczne, w zakresie wynikającym z przepisów obowiązującego prawa.
  8. Organizator zapewni możliwość skorzystania z parkingu niestrzeżonego w okolicy Terenu Festiwalu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pojazdy pozostawione na parkingu.
  9. Uczestnik zapewni możliwość uczestnictwa w Festiwalu przez osoby niepełnosprawne, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
  10. Uczestnictwo w niektórych atrakcjach zapewnionych przez Organizatora (np. warsztaty) może wymagać wcześniejszych zapisów. W takim przypadku Organizator udostępni informacje o terminie i sposobie zapisów.
 2. UPRAWNIENIA ORGANIZATORA
  1. Organizator informuje, że podczas Festiwalu może utrwalać przebieg Festiwalu, wizerunek Uczestników (w całości lub w części), itd. w wybranej formie (m.in. może fotografować, filmować), na dowolnych nośnikach, na potrzeby wybranych mediów oraz monitoringu. Uczestnik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że jego wizerunek lub jego elementy, głos, podobizna, sylwetka, itd. utrwalone przez Organizatora lub podmioty działające na jego zlecenie lub w jego imieniu, w tym w formie wszelkich materiałów reklamowych, promocyjnych, PR mogą zostać wykorzystane, rozpowszechniane, opracowywane, modyfikowane przez Organizatora (jak również partnerów, podwykonawców Organizatora lub inne podmioty z nim współpracujące) w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, na terytorium RP oraz na świecie, nieodpłatnie, bezterminowo, w formie audiowizualnej, wizualnej, cyfrowej, w tym na fotografii, jak również w ramach odtworzenia czy transmisji na żywo, lub za pośrednictwem innych współczesnych lub przyszłych technologii medialnych na cele m.in. dokumentacji, reklamy, promocji Festiwalu, Organizatora, patronów, partnerów Festiwalu, itd. m.in. w Internecie, w mediach społecznościowych, w tym na profilach Organizatora lub Festiwalu, na wszelkich kanałach m.in. na YouTube, w materiałach public relations, w środkach masowego przekazu oraz w innych, w tym powszechnie dostępnych, materiałach marketingowych, promocyjnych, PR (niezależnie od wybranych mediów, nośników, form, pól eksploatacji) dotyczących Organizatora lub prowadzonej przez niego działalności, Festiwalu, itd. (zakup Biletu lub uczestnictwo w Festiwalu równoznaczne są z wyrażeniem zgody przez Uczestnika na rejestrowanie, utrwalanie oraz wykorzystanie jego wizerunku lub jego ww. elementów oraz brakiem roszczeń względem Organizatora oraz ww. podmiotów z ww. tytułu).
  2. Podczas Festiwalu Uczestnik może wykonywać filmy i zdjęcia wyłącznie na użytek własny (prywatny). Uczestnicy nie mogą udostępniać, rozpowszechniać, przesyłać zdjęć lub nagrań dźwięku lub obrazu wykonanych w trakcie Festiwalu w celach komercyjnych (zarobkowych). 
 3. POLE NAMIOTOWE
  1. Wstęp na Pole Namiotowe odbywa się na podstawie Biletu na Pole Namiotowe, który powinien zostać okazany przy wejściu na Pole Namiotowe. 
  2. Pole Namiotowe jest częścią Terenu Festiwalu i obowiązują na nim zasady określone w Regulaminie. 
  3. Pole Namiotowe jest ogrodzone i podlega ochronie. Organizator zapewnia w ramach Pola Namiotowego urządzenia sanitarne i prąd.
  4. Organizator nie zapewnia namiotu ani innych sprzętów na Pole Namiotowe. 
  5. Na Polu Namiotowym zabronione jest w szczególności:
   • palenie ognisk lub rozpalanie grilla poza miejscem do tego wyznaczonym;
   • rozstawianie namiotów większych niż 4-osobowe;
   • niszczenie infrastruktury znajdującej się na Polu Namiotowym;
   • używanie butli gazowych;
   • podłączania się do sieci elektrycznej, poza miejscem do tego wyznaczonym;
   • zaśmiecanie Pola Namiotowego, dewastowanie zieleni, itd.;
   • parkowanie samochodów lub innych pojazdów.
 4. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
  Zasady przetwarzania danych osobowych zostały określone w Polityce Prywatności dostępnej tutaj
 1. REKLAMACJE 
  1. Uczestnik może złożyć reklamacje związane z przebiegiem Festiwalu, w szczególności dotyczące: (i) braku realizacji ustalonego programu Festiwalu lub braku zapewnienia innych udogodnień przewidzianych w Regulaminie; (ii) odmowy wstępu na Teren Festiwalu lub wyproszenia z Terenu Festiwalu, poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres mff@domanicecastle.eu
  2. W reklamacji należy podać niezbędne informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji.
  3. Organizator udzieli pisemnej odpowiedzi na reklamację na podany przez Uczestnika adres e-mail niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni liczonych od dnia otrzymania reklamacji przez Organizatora. W przypadku Uczestników będących Konsumentami Organizator przekaże odpowiedź na złożoną reklamację na trwałym nośniku.
  4. Jeżeli uwzględnienie reklamacji związane jest ze zwrotem ceny Biletu, zwrot odbywa się przelewem na rachunek bankowy, z którego wykonywana była płatność lub w drodze zwrotu na kartę płatniczą.
  5. Podstawą reklamacji nie może być fakt, że Festiwal nie spełnił oczekiwań Uczestnika (np. w przypadku złych warunków pogodowych albo zastrzeżeń do programu artystycznego) ani innego rodzaju subiektywna opinia Uczestnika na temat Festiwalu. 
  6. Reklamacje dotyczące ograniczonej widoczności podczas Festiwalu spowodowanej ustawieniem elementów nagłośnienia, oświetlenia i pozostałej infrastruktury mogą być przedmiotem reklamacji tylko w czasie trwania Festiwalu.
 2. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
  1. Uczestnik odpowiada za szkody powstałe z przyczyn leżących po stronie Uczestnika lub osoby, za którą ponosi odpowiedzialność.
  2. W zakresie dopuszczalnym obowiązującymi przepisami prawa Organizator nie ponosi odpowiedzialności za: 
   • skutki działania Siły Wyższej;
   • okoliczności spowodowane działaniem osób trzecich, z wyjątkiem podwykonawców Organizatora lub innych podmiotów, za które ponosi on odpowiedzialność zgodnie z obowiązującymi przepisami;
   • podanie przez Uczestnika nieprawidłowych, niepełnych lub nieprawdziwych danych podczas zakupu Biletu;
   • niewpuszczenie Uczestnika na Teren Festiwalu lub wyproszenie Uczestnika z Terenu Festiwalu z powodu okoliczności wymienionych w pkt 4.2 Regulaminu;
   • zgubienie, zniszczenie, usunięcie lub innego rodzaju zniekształcenie Biletu z powodów niezależnych od Organizatora w sposób uniemożliwiający jego weryfikację przez Organizatora;
   • nieznajomość lub nieprzestrzeganie przez Uczestnika Regulaminu;
   • ewentualne uszkodzenie słuchu, wzroku lub innego rodzaju utratę zdrowia spowodowaną okolicznościami, o których mowa w 5.3 Regulaminu;
   • zachorowanie przez Uczestników na Covid-19 w związku z udziałem w Festiwalu lub inne choroby tego rodzaju;
   • pozostawione, zagubione lub skradzione na Terenie Festiwalu przedmioty;
   • szkodę spowodowaną zakupem Biletów w inny sposób niż wskazany w pkt 3.1 Regulaminu, w tym w nieautoryzowanych punktach sprzedaży;
   • zdarzenia lub szkody powstałe poza Terenem Festiwalu;
   • zdarzenia lub szkody powstałe na skutek wejścia Uczestnika do niedostępnych stref zespołu pałacowego w Domanicach.
 3. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Organizator ma prawo wprowadzania zmian do Regulaminu. Zmiany obowiązują z chwilą udostępnienia Regulaminu w nowym brzmieniu. Zmiany Regulaminu mogą być spowodowane w szczególności: (i) wprowadzeniem nowych zaleceń sanitarno-epidemiologicznych w zakresie organizacji wydarzeń o charakterze kulturowym i rozrywkowym; (ii) zmianą terminu lub programu spowodowaną zmianami organizacyjnymi; (iii) Siłą Wyższą.
  2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
  3. Uczestnik będący Konsumentem ma prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów. W celu polubownego rozwiązania sporu może np. złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Ma on również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny (wnioski oraz wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej są dostępne na stronie internetowej www.uokik.gov.pl) lub może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów. 
Przewiń na górę